Oświadczenie o prywatności

Home
Oświadczenie o prywatności

INFORMACJE TECHNICZNE I PLIKI COOKIE

W większości przypadków naszą stronę można odwiedzać bez konieczności przekazywania nam Państwa danych osobowych. Podobnie jak wiele innych witryn internetowych, ta witryna automatycznie gromadzi pewne nieidentyfikowalne informacje o użytkownikach witryny, takie jak data i godzina dostępu do witryny, adres strony internetowej, z której są Państwo bezpośrednio połączeni z naszą witryną, używany przez Państwa system operacyjny, części odwiedzanej witryny, odwiedzane przez Państwa strony internetowe, odwiedzane przez Państwa strony oraz informacje, do których Państwo mieli dostęp, informacje o rodzaju urządzenia używanego podczas Państwa wizyty na witrynie, lokalizację geograficzną, w której się Państwo znajdują oraz materiał, który Państwo wysyłają (np. CV i listy motywacyjne) za pośrednictwem strony internetowej. Te informacje techniczne są wykorzystywane do zarządzania stroną internetową oraz do ulepszania strony internetowej i jej wykorzystania. Te dane techniczne (z wyjątkiem przesłanych materiałów) mogą być przekazywane osobom trzecim i mogą być trwale przechowywane do wykorzystania w przyszłości.

 

AB Midden Nederland korzysta z plików cookie i statystyk internetowych, ponieważ chcemy zobaczyć w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszej strony internetowej. Dzięki tym informacjom możemy stale ulepszać naszą stronę. Cookie to plik zapisywany na komputerze użytkownika. Pliki cookie są rozpoznawane podczas kolejnych wizyt na naszej stronie internetowej. Więcej na ten temat można przeczytać w naszym oświadczeniu o wykorzystaniu plików cookie.

 

KIEDY ZBIERAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Gromadzimy Państwa dane od momentu wprowadzenia lub pozostawienia przez Państwa danych na naszej stronie internetowej, rejestracji w naszym biurze lub zarejestrowania się w celu skorzystania z naszych usług.

 

DLACZEGO GROMADZIMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Gromadzimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu świadczenia usług kadrowych, w tym pośrednictwa, pracy tymczasowej, oddelegowania pracowników, listy płac, rekrutacji i selekcji, rozwoju osobistego i kompetencji w zakresie zatrudnienia, administracji płacowej i zarządzania personelem.

 

 

DOKŁADNIEJ MÓWIĄC PAŃSTWA DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZETWARZANE W CELU

umożliwienia składania ofert oraz/lub dostarczenia Państwu informacji o usługach oraz innych działaniach jak również lepszego dostosowania ich do Państwa życzeń i potrzeb, które częściowo przesyłają nasi pracownicy, a częściowo są generowane automatycznie (na przykład w przypadku pilnych wakatów);

 

przekazania Państwu ofert handlowych, biuletynów oraz informacji o akcjach promocyjnych, które mogą być dla Państwa interesujące (jeśli udzielili Państwo na to swojej zgody lub są Państwo członkami Coöperatieve Agrarische Bedrijfsverzorging AB Midden Nederland U.A;

 

oceny Państwa możliwości i dyspozycyjności w związku z pośrednictwem stałej lub czasowej pracy lub zlecenia, do czego możemy wtedy również wykorzystać Państwa referencje, itd.;

 

nawiązywania i utrzymywania z Państwem stosunku pracy lub w związku ze świadczeniem usług w zakresie pośrednictwa pracy i/lub oddelegowania personelu, a tym samym prowadzenia odpowiedniej administracji;

 

wypełnienia naszych zobowiązań w zakresie reintegracji zawodowej i przestrzeganie przepisów dotyczących pomocy osobom z mniejszymi szansami na znalezienie pracy na rynku;

 

potwierdzenia warunków zamówienia zleceniodawcy w formie umowy ze zleceniodawcą oraz aktualizacji i realizacji umowy ze zleceniodawcą;

 

promowania Państwa rozwoju osobistego i zdolności do zatrudnienia, w tym szkolenia, kursy dokształcające, przeprowadzanie testów;

 

zarządzania, w tym zarządzania informacjami menadżerskimi, zapewnienia wewnętrznych kontroli i bezpieczeństwa w firmie oraz audytów i kontroli wykonywanych przez rewidentów księgowych;

 

zapewnienia jakości, między innymi certyfikacja usług;

 

wnioskowania o dotacje, obniżenie składek z tytułu ubezpieczeń społecznych itp.;

 

Ponieważ jeśli nawiązaliśmy z Państwem stosunek pracy lub skontaktowaliśmy się w związku ze świadczeniem usług w zakresie pośrednictwa pracy i/lub oddelegowania personelu, jesteśmy zobowiązani do przestrzegania wszelkich przepisów prawa, w tym między innymi, ale nie wyłącznie: przepisów dotyczących identyfikacji, prawa pracy, przepisów podatkowych i przepisów dotyczących zabezpieczenia społecznego, zwalczania oszustw oraz krajowych i międzynarodowych przepisów w zakresie stosowanych sankcji.

 

 

JAKIE UDOSTĘPNIONE NAM PRZEZ PAŃSTWA DANE OSOBOWE GROMADZIMY?

Przetwarzamy dane osobowe z jednej strony niezbędnych do świadczenia przez nas usług, ale też z drugiej strony niezbędnych do korzystania z naszych usług. Często, żeby lepiej dostosować usługę do Państwa kompetencji i potrzeb lub przekazać bardziej szczegółowe odpowiedzi na pytania naszych zleceniodawców, potrzebne są dodatkowe informacje. Odpowiedzialność za prawdziwość i aktualność udostępnionych przez Państwa danych spoczywa przede wszystkim na Państwu.

 

Odpowiedzialność w rozumieniu poprzedniego zdania dotyczy w szczególności następujących danych osobowych znajdujących się w dokumentach:

 

Przy rejestracji:

 •  dane osobowe, adres e-mail oraz pozostałe dane kontaktowe;
 •  data urodzenia, wiek, płeć;
 •  życiorys (CV), informacje o wykształcenie, stażu i doświadczeniach w pracy;
 •  informacje o seminariach i szkoleniach oraz/lub egzaminach, do których Państwo przystępowali we własnym zakresie lub za naszym pośrednictwem;
 •  dane dotyczące dostępności do pracy i urlopu;
 •  pozostałe informacje, które mogą być istotne dla oceny przydatności do pracy kandydata, na przykład referencje i świadectwa.

 

W momencie rozpoczęcia/ kontynuacji /zakończenia pracy w AB Midden Nederland:

 • obywatelstwo;
 • numer BSN (odpowiednik numeru PESEL w Polsce);
 • numer rachunku bankowego;
 • dowód tożsamości/zezwolenie na pracę (jeżeli jest wymagane);
 • pozostałe informacje w zakresie ewidencji personelu, płacy i nieobecności w pracy.

 

Jeśli są/ zostaną Państwo członkiem wspierającym spółdzielni:

 • dane osobowe, adres e-mail oraz pozostałe dane kontaktowe;
 • data urodzenia, wiek, płeć;
 • pozostałe informacje dotyczące ewidencji niezdolności do pracy.

 

AB Midden Nederland zapisuje szczegółowe dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań prawnych, w zakresie, w jakim została wydana przez Państwa zgoda lub gdy jest to dozwolone przez lub na mocy prawa. Termin „szczegółowe dane osobowe” odnosi się do danych dotyczących rasy, wyznania lub przekonań, przynależności politycznej, zdrowia, życia seksualnego, członkostwa w związkach zawodowych, danych osobowych związanych z prawem karnym i/lub danych osobowych dotyczących niezgodnego z prawem lub szkodliwego zachowania

 

KOMU MOŻEMY PRZEKAZYWAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE (KANDYDACI, PRACOWNICY TYMCZASOWI, PRACOWNICY BEZPOŚREDNI, CZŁONKOWIE I OSOBY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ)?

AB Midden Nederland może przekazywać Państwa dane osobowe spółkom zależnym AB Job Service Polska sp. z o.o. w celach rekrutacyjnych, swoim klientom, podwykonawcom (np. administratorom danych, jak np. inspektorat pracy lub partnerom z branży IT), którzy świadczą usługi lub realizują zlecenia w imieniu AB Midden Nederland, dostawcom, organom administracji państwowej oraz innym partnerom biznesowym, jak również we wszystkich przypadkach, w którym zobowiązuje nas do tego prawo, np. Na mocy nakazu sądowego lub orzeczenia sądowego.

 

Udostępnienie danych osobowych opiera się na uzasadnionym interesie, obowiązku prawnym i/lub realizacji umowy zgodnie z celami określonymi w “Dlaczego gromadzimy Państwa dane osobowe?”.

 

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane osobom spoza terytorium Polski. AB Midden Nederland podjęła niezbędne środki w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przekazywanych danych osobowych.

 

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Stosowane przez nas okresy przechowywania danych zależą od obowiązujących ustawowych okresów przechowywania danych.

 

Kandydatów, tj. osób które dotąd (jeszcze) nie pracowały na rzecz AB Midden Nederland

Dane w zakresie pośrednictwa pracy (życiorys, doświadczenie zawodowe, szkolenia, wyniki testów itp.) są dostępne zgodnie z wytycznymi Urzędu Nadzoru Danych Osobowych, maksymalnie do jednego roku po zakończeniu ostatniej procedury aplikacyjnej, jeśli nie zostali Państwo zatrudnieni w AB Midden Nederland.

 

Jeśli nie życzą sobie Państwo utrzymania statusu osoby szukającej pracy, mogą Państwa zrezygnować z otrzymywania wiadomości ofertowych poprzez stronę internetową oraz wysyłając e-mail na adres info@abmiddennederland.nl z informacją o zmianie statusu dostępności do pracy. AB Midden Nederland wstrzyma wysyłanie do Państwa informacji i zaprzestanie pośrednictwa w szukaniu w szukaniu dla Państwa pracy. Państwa dane osobowe zostaną wówczas trwale usunięte w ciągu 30 dni, w myśl Ogólnego Rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych, art. 17: Prawo do usunięcia danych

 

Osób pracujących na rzecz AB Midden Nederland

W przypadku takich osób AB Midden Nederland ma dostęp niektóre dane osobowe dotyczące np. roszczeń, audytów, deklaracji podatku od wynagrodzeń AB Midden Nederland (5 lat po zakończeniu roku kalendarzowego: rozdział 7 art. 454 ust. 3 holenderskiego Kodeksu Cywilnego) oraz zobowiązań podatkowych i księgowych (7 lat po zakończeniu roku kalendarzowego: art. 52 ustawy ogólnej o podatkach państwowych). AB Midden Nederland ma dostęp do tych danych osobowych tylko i wyłącznie na ściśle określonych warunkach i w ściśle określonych terminach.

 

Partnerów biznesowych

Dane kontaktowe pracowników naszych zleceniodawców, dostawców, sprzedawców, osób kontaktowych i innych podmiotów, z którymi utrzymujemy relacje biznesowe

 

AB Midden Nederland przetwarza dane osobowe osób, współpracujących z firmami, z którymi prowadzi działalność (1) w celu składania ofert i/lub dostarczania informacji o usługach i innych działaniach oraz (2) w celu utrzymania stosunków handlowych oraz (3) w celu zawarcia i utrzymania umowy zlecenia.

 

AB Midden Nederland przetwarza między innymi następujące dane osobowe dotyczące stosunków biznesowych:

 • nazwy;
 • dane kontaktowe;
 • dane adresowe;
 • stanowiska osób kontaktowych;

 

AB Midden Nederland może przekazywać dane osobowe uzyskane w następstwie kontaktów handlowych, jeżeli jest to konieczne do osiągnięcia celów utrzymania stosunków handlowych lub w celu pośrednictwa. Dane te mogą być przekazywane spółkom zależnym, partnerom biznesowym i podwykonawcom (np. administratorom danych), którzy świadczą usługi w jego imieniu, a także we wszystkich innych przypadkach, w których AB Midden Nederland może być do tego zobowiązana, na przykład w drodze nakazu sądowego lub orzeczenia sądowego. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane osobom spoza terytorium Polski. AB Midden Nederland podjęła niezbędne środki w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przekazywanych danych osobowych.

 

PAŃSTWA PRAWA

Na podstawie Ogólnego rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych mogą Państwo skorzystać ze swoich praw powołując się na artykuł 15: Prawo kontroli osoby, której dane dotyczą; artykuł 16: Prawo do sprostowania danych, artykuł 17: Prawo do zapomnienia; artykuł 18: prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz artykuł 20: prawo do przekazywania danych. W tym celu, należy się skontaktować z AB Midden Nederland

 

WGLĄD W DANE I/LUB ZMIANA DANYCH

dla kandydatów, pracowników tymczasowych, osób prowadzących działalność gospodarczą i kontaktów biznesowych:

Poprzez swoje konto w serwisie Mijn AB mają Państwa dostęp do większości zarejestrowanych danych osobowych. W każdej chwili można wskazać, które dane należy zmienić, ale takie zmiany może wprowadzić również samodzielnie.

 

Jeśli chcą Państwo zapoznać się z całym procesem przetwarzania danych osobowych i/lub zmienić lub usunąć dane, których nie można samodzielnie modyfikować, należy skontaktować się z osobą kontaktową AB Midden Nederland

 

dla innych klientów:

Mają Państwo prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich modyfikacji. W tym celu można skontaktować się z osobą kontaktową w AB Midden Nederland

 

OCHRONA DANYCH

AB Midden Nederland dokłada wszelkich starań w celu ochrony Państwa danych osobowych przed bezprawnym użyciem. Wykorzystuje w tym celu środki fizyczne, administracyjne, organizacyjne i techniczne. Na przykład: dostęp do danych mają tylko i wyłącznie upoważnieni użytkownicy. Dane będą przekazywane administratorom danych świadczących usługi lub wykonujący zlecenia w jego imieniu, AB Midden Nederland, w drodze umowy o przetwarzaniu danych zawierającej nie tylko zakres dostępności, ale również zobowiązanie do optymalnej ochrony danych osobowych.

 

PYTANIA, UWAGI, SKARGI LUB (PODEJRZENIA) WYCIEKU DANYCH

W przypadku pytań, zastrzeżeń, uwag lub skarg dotyczących ochrony swoich danych osobowych przez AB Midden Nederland, należy kontaktować się z naszym pracownikiem ds. ochrony danych, z zachowaniem formy pisemnej lub pocztą elektroniczną za pomocą e-mail na fg@abmiddennederland.nl Jesteśmy również dostępni pod numerem telefonu 0031 30 22 92 252

 

W przypadku podejrzenia wycieku danych prosimy o niezwłoczny kontakt zgodnie z podanymi powyżej danymi kontaktowymi.

 

 

ZMIANY

AB Midden Nederland może z różnych względów wprowadzać od czasu do czasu wprowadzać zmiany, uzupełnienia lub poprawki do Oświadczenia o ochronie prywatności. Najbardziej aktualna wersja oświadczenia o ochronie prywatności jest zawsze do wglądu na stronie AB Midden Nederland. Aktualna wersja została opracowana w grudniu 2017 r.